Zapotrzebowanie na odczynniki 2021

 

Informacje dotyczące przygotowania Formularzy do zgłaszania zapotrzebowania na odczynniki

 

W nawiązaniu pisma okólnego Kanclerza ZUT nr 4 z dnia 25.05.2021 r. w sprawie zgłaszania zapotrzebowania na planowane zakupy odczynników dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie – wskazane tam Formularze zapotrzebowania Odczynników są do pobrania po wejściu w następujące linki:

Ø  Formularz nr 1 Formularz zapotrzebowania asortymentu odczynników standardowych (link) (format:  xls, rozmiar:  156 KB)

Ø  Formularz nr 2 Formularz zapotrzebowania na odczynniki inne, niż wskazane w Formularzu nr 1 (link) (format:  xls, rozmiar:  58 KB)

 

Przed przystąpieniem do przygotowywania (wypełniania) Formularza/Formularzy jak wyżej należy zapoznać się z treścią wyżej wskazanego pisma okólnego oraz informacjami wskazanymi poniżej:

Ø  Sposób przygotowania zgłoszenia odczynników z Formularza nr 1 (link)  (format:  doc, rozmiar:  40 KB)

Ø  Sposób przygotowania zgłoszenia odczynników z Formularza nr 2 (link)  (format:  doc, rozmiar:  40 KB)

Przed przystąpieniem do przygotowywania (wypełniania) Formularza/Formularzy jak wyżej należy zapoznać się z treścią wyżej wskazanego pisma okólnego oraz informacjami wskazanymi poniżej:

Informacje wspólne dla przygotowania obu Formularzy:

1. Formularz nr 1, jak i Formularz nr 2 (w przypadku i w zakresie w jakim będzie składany) winien być w odniesieniu do każdego zgłaszanego odczynnika wypełniony we wszystkich edytowalnych kolumnach tabel. W przypadku Formularza nr 2 będą to również kolumny 11 i 12 (poprzez wpisanie wskazanej tam jednej z opcji odpowiedzi TAK/NIE)

2. Jak wskazano w wyżej wskazanym piśmie okólnym nr 4 z dnia  25.05.2021 r. obowiązek zgłoszenia odczynników do Działu Zamówień Publicznych (na Formularzach jak wyżej) dotyczy sytuacji nakazujących takie zgłoszenia na podstawie wytycznych podanych w punktach 1 - 3 wskazanych w ww. piśmie okólnym. W szczególności należy mieć tu na uwadze wytyczną wskazanego tam pkt 2, w myśl którego nie podlegają zgłoszeniu odczynniki, co do których nie ma jeszcze możliwości sprecyzowania ich cech, ilości lub innego rodzaju właściwości, pozwalających na ich oszacowanie i udzielenie. Innymi słowy, nie jest jeszcze widome jakie odczynniki i w jakiej licznie miałyby być faktycznie zakupione, co uniemożliwia ich opis na potrzeby zamówienia. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy dopiero postępujące w czasie badania pozwolą ustalić jakie konkretnie odczynniki będą potrzebne.

Informacje dodatkowe w związku z przygotowaniem Formularzy:

Ponadto, jak wskazano w wymienionym na wstępie piśmie okólnym Kanclerza nr 4 z dnia  25.05.2021 r.

1. Na objęte składanymi Formularzami odczynniki należy przygotować i złożyć Wniosek o udzielenie zamówienia wspólnego. Wskazany wniosek powinien być złożony odrębnie dla odczynników zgłaszanych na ww. Formularzu nr 1 oraz odrębnie dla odczynników zgłaszanych na ww. Formularzu  nr 2. przy czym w odniesieniu do odczynników zgłaszanych na Formularzu nr 2, zaleca się przygotować i złożyć odrębnie wniosek na:

Ø Odczynniki chemiczne (inne niż w Formularzu nr 1)

Ø Odczynniki biologiczne

Ø Inne (np. pożywki mikrobiologiczne, podłoża, itp.) 

2. W przypadku wniosku/wniosków o zamówienie wspólne składanych na odczynniki zgłaszane na Formularzu nr 2 do wniosku należy załączyć również  oświadczenie o szacowanej wartości zamówienia tych Odczynników, odrębnie dla każdego takiego wniosku

3. Dokumenty jak wyżej są do pobrania ze strony internetowej Działu Zamówień Publicznych https://zamowienia.zut.edu.pl/podstawy-prawne/wnioski-wzor.html (odpowiednio: dokument pn. wniosek o udzielenie zamówienia wspólnego, oświadczenie stwierdzające ustalenie wartości zamówienia na dostawę lub usługę.

4. Zarówno Formularze (Formularz nr 1/Formularz nr 2), jak i wniosek/wnioski o udzielenie zamówienia wspólnego czy oświadczenie o szacowanej wartości zamówienia odczynników składanych na Formularzu nr 2, należy dostarczyć do Działu Zamówień Publicznych w terminie do 9 czerwca 2021 r., przy czym Formularze (Formularz nr 1/Formularz nr 2) złożyć należy elektronicznie na adres e-mail anna.strzezek@zut.edu.pl