Roboty budowlane do 30 tysięcy euro

ZAPYTANIE OFERTOWE 27/2019 Montaż urządzeń instalacji klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach pracowniczych pok. 119 i 120 w obiekcie RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie. 09.05.2019 11:13

  • Tytuł:   Montaż urządzeń instalacji klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach pracowniczych pok. 119 i 120 w obiekcie RCIiTT przy ul. Jagiellońskiej 20-21 w Szczecinie.
  • Miejsce i Termin składania ofert: Budynek Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 415, w terminie do dnia 14.05.2019 r. do godziny 1000.
  • Miejsce i Termin otwarcia ofert:  Budynek Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 415, w dniu 14.05.2019 r. do godziny 1030.
  • Tryb postępowania:  Zamówienie do 30 000 EURO
  • Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  • Pliki zaproszenia: Istotne Warunki Zamówienia
  • Załączniki do IWZ:

Załącznik nr 1             Formularz ofertowy

Załącznik nr 2             Wytyczne montażu/rysunki – 6 szt.

Załącznik nr 3             Wzór umowy

Załącznik nr 4             Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 5             Zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na terenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Załącznik nr 6             Klauzula Informacyjna Administratora Danych

 

  • Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi z dnia 09.05.2019 r.