Roboty budowlane do 30 tysięcy euro

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 33: Wykonanie projektu oraz modernizacja instalacji gazowej łącznie z demontażem starej instalacji gazowej w budynku WTiICh „Stara Chemia” ul. Pułaskiego 10, jako „Zaprojektuj i wybuduj” 17.05.2019 10:43

  • Tytuł:

Wykonanie projektu oraz modernizacja instalacji gazowej łącznie z demontażem starej instalacji gazowej w budynku WTiICh „Stara Chemia” ul. Pułaskiego 10, jako „Zaprojektuj i wybuduj”

  • Miejsce i Termin składania ofert:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem: Wykonanie projektu oraz modernizacja instalacji gazowej łącznie z demontażem starej instalacji gazowej w budynku WTiICh „Stara Chemia” ul. Pułaskiego 10, jako „Zaprojektuj i wybuduj” zawierającą wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy + oświadczenie (załącznik nr 1 do IWZ) należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie al. Piastów 48, pokój 408, w terminie do dnia 28.05.2019 r. do godziny 1000.

  • Miejsce i Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2019 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych w pokoju 408 o godzinie 1030.