Dodatkowe zasady postępowania przy udzielaniu zamówień niewymagających stosowania ustawy PZP w związku z zakazem udzielania zamówień publicznych niektórym podmiotom

Dodatkowe zasady postępowania przy prowadzeniu zapytań ofertowych i innych sposobów wyboru wykonawców zamówień niewymagających stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z zakazem udzielania zamówień publicznym niektórym podmiotom i innym jednostkom organizacyjnym pochodzących lub powiązanych z Federacją Rosyjską oraz Republiką Białorusi

W związku z Pismem okólnym Rektora nr 5 z dnia 16.05.2022 r. (treść pisma) (format:  pdf, rozmiar:  4,06 MB) podaje się następujące informacje na użytek wykorzystania przy procedurach udzielania zamówień publicznych wyłączonych ze stosowania ustawy z dnia11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych

»  Formularz oświadczenia wykonawcy zamówienia w przedmiocie niepodlegania wykluczeniu (format:  docx, rozmiar:  25 kB) (załącznik nr 2 Pisma okólnego – postać edytowalna)

»  Wzór postanowień do wprowadzenia do treści zapytania lub na stronie internetowej zamieszczonego zapytania – a w przypadku, gdy jest wysyłane określonym wykonawcom (format:  docx, rozmiar:  24 kB) – w treści wiadomości e-mail (załącznik nr 3 Pisma okólnego – postać edytowalna)

Przesłanki wykluczenia wykonawcy na podstawie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835), zwanej dalej w skrócie jako „ustawa o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji
na Ukrainę
” - o udzielenie zamówienia publicznego nie może się ubiegać:

1) Wykonawca:

a) wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczący środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „Rozporządzeniem 765/2006” 765/2006 oraz wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014  z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), zwanego dalej „Rozporządzeniem 269/2014"

albo

b) wpisany na listę, o której mowa w art. 2 wyżej wskazanej ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 wyżej wskazanej ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.  Wskazana wyżej lista (zwana dalej „Listą”) jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (aktualnie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji). Lista jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych (aktualnie strona podmiotowa BIP Ministerstwa Spraw Wewnętrznych)

2) Wykonawca, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006
i Rozporządzeniu 269/2014 albo jest wpisana na Listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na Listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na Listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na Listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na Listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę

Objaśnienia:

Przywoływane powyżej akty prawne, wykazy oraz Lista są dostępne odpowiednio:

»  Wykazy określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) - stanowią załączniki do tego rozporządzenia (Rozporządzenie 765/2006), tj. załącznik nr I, załącznik nr V, załącznik IX oraz załącznik XV. Link do wskazanego rozporządzenia 765/2006 z załącznikami I, V, IX, XV  jak wyżej (format:  pdf, rozmiar:  1,38 MB)

»  Wykazy określone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4) - stanowią załącznik nr I do tego rozporządzenia (Rozporządzenie 269/2006). Link do wskazanego rozporządzenia 269/2006 z załącznikiem nr I jak wyżej (format:  pdf, rozmiar:  3,29 MB)

»  Lista, o której mowa pkt 1 lit b) oraz pkt 2) i 3) powyżej (wskazana tam Lista), publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych – link do pobrania https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami

»  Wskazana w pkt 2) powyżej ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) (format:  pdf, rozmiar:  792 kB). Definicja Beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu tej ustawy jest podana w jej art. 2 pkt 1. Wykaz takich beneficjentów dostępny jest na stronie internetowej  https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

» Wskazana w pkt 3) powyżej ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) (format:  pdf, rozmiar:  880 kB) ze wskazaną tam definicją jednostki dominującej.