Zasady opisu przedmiotu zamówienia

III. Wymagane ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (ustawa PZP) zasady ustalania wartości zamówienia  przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

3.1. Zamówienia na roboty budowlane wymagające przeprowadzenia postępowania w trybach
lub innych procedurach wymaganych ustawa PZP (np. przetarg) opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Wskazany program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

3.3. Wymagania dotyczące sposobu przygotowania i zawartości (rodzaju dokumentów) składających się na:

     3.3.1. dokumentacje projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, o których mowa w pkt 3.1 powyżej

     3.3.2. program funkcjonalno-użytkowy, o którym mowa w pkt 3.2 powyżej - określa rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (pobierz rozporządzenie)  (format:  pdf, rozmiar:  109 KB)

3.4. Rozporządzenie, o którym mowa w pkt 3.3. powyżej nie wyczerpuje wszystkich określonych ustawa PZP wymogów dotyczących przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Do innych wymagań z ustawy PZP należy w szczególności:

     3.4.1. Sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia tak, aby opis ten był jednoznaczny i wyczerpujący, sporządzony za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniający wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty przez wykonawcę zainteresowanego udziałem w postępowaniu na zamówienie, którego opis dotyczy (art. 99 ust. 1 ustawy PZP);

     3.4.2. Określenie w opisie wymaganych cech robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, metody produkcji, realizacji wymaganych robót budowlanych, lub do konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich istotnym elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalne do jego wartości i celów (art. 99 ust. 2 ustawy PZP);

     3.4.3. Zakaz opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Na zasadzie wyjątku dopuszczony jest opis przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jednak tylko pod warunkiem, że nie jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". W przypadku powoływania się na powyższy wyjątek, należy najpierw uzasadnić barak ww. możliwości opisania robót budowlanych w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takim przypadku, w opisie przedmiotu zamówienia wymagane jest również wskazanie kryteriów do zastosowania w celu oceny ww. równoważności (art. 99 ust. 4 – 6 ustawy PZP);

     3.4.4. Uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników - w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników ZUT, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia (art. 100 ust. 1 ustawy PZP). Innymi słowy, dokonując opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane należy dokonać ustalenia, czy uzyskany przedmiot zamówienia może być wykorzystywany przez osoby niepełnosprawne. Jeśli tak, zachodzi obowiązek umieszczenia w opisie przedmiotu zamówienia takich zapisów, które uczynią efekt zamówienia (rezultat budowy, przebudowy lub remontu) możliwym do wykorzystania także przez osoby niepełnosprawne na równych zasadach z innymi osobami. Uwaga: Jeżeli już inne akty prawne nakładają na Uczelnię podobne lub bardziej szczegółowe obowiązki związane z zapewnianiem dostępności dla osób niepełnosprawnych (np. w art. 5 pkt 4 ustawy – prawo budowlane, który dotyczy zapewnienia warunków do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne), to należy przyjąć, że przestrzegając tych obowiązków przy opisie przedmiotu zamówienia, wypełnia także ww. wymóg z art. 100 ust. 1 ustawy PZP.

     3.4.5. Uwzględnienie wytycznych podanych w art. 17 ust. 1, art. 101 oraz art. 102 ustawy PZP (do wglądu w pkt poniżej).

     3.4.6. Treść (wyciąg z ustawy PZP) przepisów art. 99 i 100 ustawy PZP, o których mowa w pkt 3.4.1 – 3.4.4 powyżej oraz treść  przepisów art. 17 ust. 1, art. 101 (i nawiązujące do niego przepisy art. 104 – 107) oraz art. 102 ustawy PZP, o których mowa w pkt 3.4.5 powyżej podaje załącznik (link dostępowy) (format:  pdf, rozmiar:  275 KB)