Zasady ustalenia wartości zamówienia

II.   Wymagane ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP) zasady ustalania wartości zamówienia    

2.1. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest:

     2.1.1. Wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wartość tych robót ustala się na podstawie:

       2.1.1.1. kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na podstawie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

     albo

       2.1.1.2. na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

     2.1.2. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wartość tych robót ustala się na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym

2.2. Metody i podstawy sporządzania wskazanego w pkt 1a) powyżej kosztorysu inwestorskiego
oraz obliczania wskazanych w pkt 1b) oraz pkt 2) powyżej planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym określa aktualnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (pobierz rozporządzenie) (format:  pdf, rozmiar:  173 KB)

2.3. Uwaga, jeżeli:

     2.3.1. do wykonania robót budowlanych planuje się udostępnić Wykonawcy do dyspozycji określone dostawy lub usługi (np. maszyny budowlane) - wartość tych dostaw/usług uwzględnia się przy obliczaniu wartości zamówienia na te roboty budowlane o ile są one niezbędne do wykonania tych robót budowlanych

     2.3.2. planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane w częściach, z których każda ma stanowić przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia

2.4. Jeżeli stosownie do rozszerzonego pojęcia robót budowlanych na gruncie ustawy PZP (zob. pkt 1.2. powyżej) w jej zakres wchodzą prace, które nie są robotą budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane – ich wartość należy ustalić tak jak dla ustalania wartości dostaw lub usług

2.5. Ustaloną wartość zamówienia na roboty budowlane oraz sposób jej ustalenia stosownie do wymagań powyższych dokumentuje się na formularzu (pobierz formularz). (format:  doc, rozmiar:  70 KB) Formularz wypełnia i podpisuje wyłącznie pracownik Działu Technicznego.

Powyższe (wypełnienie i podpisanie formularza jak wyżej) ma zastosowanie również w przypadku, kiedy wartość zamówienia na roboty budowlane ustala osoba trzecia/podmiot zewnętrzny (np. biuro projektowe, kosztorysant zewnętrzy, wybrany w wyniku przetargu wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót). W takim przypadku jednak Dział Techniczny ustala wartość zgłoszonej roboty budowlanej na formularzu jak wyżej i określa sposób jej ustalenia w oparciu o wartość i sposób ustalenia uzyskany od osoby trzeciej/podmiotu zewnętrznego (jako rezultat należytego wykonania zawartej z tą osobą/ podmiotem umowy o wykonanie takich prac).