Informacje bieżące

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW: 
Od dnia 18 kwietnia 2018 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w procedurze „unijnej” Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składany będzie pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Od dnia 18 października 2018 r. w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami i Wykonawców z Zamawiającym, będzie odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń będzie odbywać się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.