Roboty budowlane

Czynności związane z ustaleniem wartości zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych wymagających udzielenia w trybach ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP) w Uczelni należą do kompetencji Działu Technicznego, chyba, że na mocy umowy czynności te zostaną powierzone osobie trzeciej (np. biuru projektowemu).

I. Definicja robót budowlanych w rozumieniu w rozumieniu ustawy PZP

1.1.  Dla zamawiających takich jak Uczelnia (ZUT) przez roboty budowlane rozumiana jest każda z poniższych czynność:

     1.1.1. Wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie przynajmniej jednej z robót budowlanych spośród wymienionych w  załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE (pobierz wykaz) (format:  pdf, rozmiar:  247 KB) oraz objętych działem 45 Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). Pobierz wskazaną część słownika CPV (format:  pdf, rozmiar:  0,95 MB)

     1.1.2. Wykonanie albo zaprojektowanie obiektu budowlanego

     1.1.3. Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Uczelnię jako zamawiającego z ustawy PZP

1.2.  Z treści załączników wskazanych w pkt 1.1.1 powyżej pojęcie robót budowlanych na gruncie ustawy PZP obejmuje w sobie zarówno roboty budowlane w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane, jak i inne, które nie odpowiadają pojęciu robót budowlanych na gruncie ustawy – Prawo budowlane, np. usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorską, które w myśl definicji robót budowlanych z ustawy PZP też będą stanowić roboty budowlane

1.3. W ustawie PZP przez używane w pkt 1.1.2 i pkt 1.1.3 powyżej określenie „obiekt budowlany” - rozumie się wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Tym samym, pojęcie obiektu budowlanego na gruncie ustawy PZP jest szersze i nie ogranicza się tylko do pojęcia obiekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

II. Wymagane ustawą PZP zasady ustalania wartości zamówienia (szczegóły tutaj)

III. Wymagane ustawą PZP zasady przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (szczegóły tutaj)

W przypadku, kiedy ustalenie wartości zamówienia na roboty budowlane lub ich opis zostają powierzone do wykonania podmiotowi (osobie, firmie) zewnętrznej (np. biuru projektowemu, kosztorysantowi) - zasady z działu II. oraz działu III. powyżej winny być również narzucone do uwzględnia przez taki podmiot przy ustalaniu wartości zamówienia/przygotowywaniu opis zamówienia na roboty budowlane  w zawieranej z tym podmiotem umowie na te prace. Jeżeli wybór podmiotu, którym taka umowa jest zawarta poprzedzało zapytanie ofertowe lub postępowanie w trybach ustawy PZP informacja, iż zasady z działu II. oraz działu III. powyżej wyżej znajdą się w umowie jak wyżej.