Odczynniki

UWAGA Informacje dotyczące przygotowania Formularzy do zgłaszania zapotrzebowania na odczynniki.(2021) - należy wypełnić formularze znajdujące się w powyższym linku, zgodnie z instrukcjami.

 

Obowiązująca umowa:

Informujemy, iż w dniu 13.05.2020 r. została podpisana Umowa ZP/A/AZP/42/2020/II ZAD. 1 na dostawę odczynników chemicznych dla jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie z firmą IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom. Zakupu odczynników chemicznych należy dokonywać w oparciu o w/w umowę. 

Zakupy można realizować jedynie z załączonego Wykazu asortymentu odczynników, po cenach jednostkowych wskazanych w przedmiotowym wykazie.

Osobą upoważnioną do kontaktu z Uczelnią ze strony Wykonawcy jest Pan Wojciech Kowalczyk tel. 48 331-68-72, kom. 501 813 136, e-mail: wojtek.kowalczyk@idalia.com.pl 

Zakupy odczynników chemicznych nie objętych zakresem rzeczowym przeprowadzonej procedury i nie wymienionych w załączonym wykazie asortymentu – zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 22 z dn. 08.01.2009 r. w spr. dotyczących zamówień publicznych w ZUT – będzie można dokonać jedynie po wcześniejszym złożeniu wniosku o udzielenie zamówienia wspólnego do DZP i uzyskaniu zgody Rektora na zakup z wyłączeniem zamówień publicznych (wspomniany wniosek należy złożyć przed dokonaniem zamówienia).