Roboty budowlane do 30 tysięcy euro

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 30/2019: Remont kominków wentylacyjnych na stropie w obiekcie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie 24.04.2019 12:20

  • Tytuł:

Remont kominków wentylacyjnych na stropie w obiekcie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie

  • Miejsce i Termin składania ofert:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem: „Remont kominków wentylacyjnych na stropie w obiekcie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie” zawierającą formularz ofertowy + oświadczenie – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ, kosztorys ofertowy – sporządzony metodą szczegółową na podstawie załączonego przedmiaru robót (załącznik nr 2a i 2b do IWZ) należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 408, w terminie do dnia 06.05.2019 r. do godziny 1100.

  • Miejsce i Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2019 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych w pokoju 408 o godzinie 1130.