Roboty budowlane do 30 tysięcy euro

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 32/2019: wykonanie robót instalacyjnych przystosowujących pomieszczenie nr 2/45 w budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT przy al. Piastów 45 w Szczecinie do podłączenia spektrometru 06.05.2019 10:58

  • Tytuł:

Wykonanie robót instalacyjnych przystosowujących pomieszczenie nr 2/45 w budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii ZUT przy al. Piastów 45 w Szczecinie do podłączenia spektrometru w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup spektrometru absorpcji atomowej do pracy w technice płomieniowej oraz wykonanie robót instalacyjnych przystosowujących pomieszczenie do działania zakupionego spektrometru"

  • Miejsce i Termin składania ofert:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem: Wykonanie robót instalacyjnych przystosowujących pomieszczenie nr 2/45 w budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii przy al. Piastów 45 w Szczecinie do podłączenia spektrometru w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup spektrometru absorpcji atomowej do pracy w technice płomieniowej oraz wykonanie robót instalacyjnych przystosowujących pomieszczenie do działania zakupionego spektrometru" zawierającą: formularz ofertowy + oświadczenie – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ, należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 408, w terminie do dnia 13.05.2019 r. do godziny 1200.

  • Miejsce i Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2019 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych w pokoju 408 o godzinie 1230.