Roboty budowlane do 30 tysięcy euro

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 38/2019: Wymiana drzwi oddzielających hol od korytarza użytkowanego przez Zakład Użytkowania Urządzeń Technicznych Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ZUT przy ul. Papieża Pawła VI/3 w Szczecinie, II p., blok A 14.06.2019 08:15

  • Tytuł:

Wymiana drzwi oddzielających hol od korytarza użytkowanego przez Zakład Użytkowania Urządzeń Technicznych Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Papieża Pawła  VI/3 w Szczecinie, II p., blok A

  • Miejsce i Termin składania ofert:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem:Wymiana drzwi oddzielających hol od korytarza użytkowanego przez Zakład Użytkowania Urządzeń Technicznych Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul. Papieża Pawła  VI/3 w Szczecinie, II p., blok A zawierającą: formularz ofertowy + oświadczenie – wypełniony załącznik nr 1 do IWZ,  kosztorys ofertowy – sporządzony metodą szczegółową na podstawie załączonego przedmiaru robót (załącznik nr 2a i 2b do IWZ) należy składać w Budynku Jednostek Międzywydziałowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, al. Piastów 48, pokój 408, w terminie do dnia 24.06.2019 r. do godziny 1100

  • Miejsce i Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 r. w Budynku Jednostek Międzywydziałowych w pokoju 408 o godzinie 1130.